شماره حساب ها

بانک پاسارگاد

به نام سید کمال محمدی

شماره حساب : 1304.8200.10962667

شماره کارت : 5022291025020056

 شبا بانک پاسارگاد IR740570130482010962667101

=================================================================================================

 

بانک انصار

به نام سید کمال محمدی

شماره حساب : 11377756

شماره کارت : 6273811082603116

=================================================================================================

 

بانک تجارت

به نام سید کمال محمدی

شماره حساب : 1600125598

شماره کارت : 6273533130457950

=================================================================================================

 

بانک ملت

به نام سید عبدالله محمدی

شماره کارت : 6104337820187118

=================================================================================================

 

بانک آینده - زرین کارت

به نام سید کمال محمدی

شماره کارت : 6362142100318525

=================================================================================================

 

 

Design by AlphaGroup