کلیه امور مرتبط با طراحی گرافیک و عکاسی حرفه ای

موضوع اصلی در طراحی گرافیکی و هویت بصری، ایجاد ساختار منسجم و همگون بصری ازطریق درک اتمسفر و فضای کسب وکار سفارش دهنده است.

طراح گرافیک با توجه به گوناگونی و تنوع فعالیت سازمانی موسسات، شرکتها و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی و بنابر تشخیص و نیاز سفارش دهنده و لزوم گستردگی مورد سفارش، مجموع های یکپارچه از اقالم بصری را به صورت تخصصی طراحی وخلق می‏کند که از نظر بصری و روانی تأثیر بسزایی بر روی مشتریان بالقوه شما داشته باشد.

لیست برخی از خدمات مرتبط با واحد گرافیک گروه آلفا:

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Design by AlphaGroup